top of page

Algemene voorwaarden

De algemene Voorwaarden van WeBike, gevestigd te Zulte
Alle diensten van WeBike (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden.

Ieder klant die een beroep doet op de diensten van WeBike wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van WeBike. 

Alle prestaties, zowel ten hoofde van WeBike, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van WeBike.

 • Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van WeBike. WeBike behoudt zich het recht om een annuleringsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant.

 • Op de website aangeboden 2e handsfietsen zijn ofwel direct, anders op korte termijn af te leveren. Nieuwe fietsen zijn enkel op bestelling waardoor WeBike gebonden is aan de levertijden van de desbetreffende leverancier.

 • Levertijden worden daarom louter ter informatie verstrekt en zijn indicatief. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

 • WeBike behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te rekenen aan de klant.

 • De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangst bon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor de niet of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoop garantie van de producent verleend. WeBike kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopsprijs te boven gaat.

 • Het repareren van uw fiets gaat op afspraak of kleine herstellingen kunnen tijdens de openingsuren.                                

 • Bij onvoorzienigheden aan de reparatie wordt altijd contact met u opgenomen met een prijsopgave, tenzij anders afgesproken bij het brengen van de fiets.

 • Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk WeBike te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen met de verrichtte herstellingskosten. In geval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover WeBike voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

 • Alle rekeningen en facturen van WeBike zijn contant d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of haar bankinstelling. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25Euro verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

 • Alle geleverde goederen blijvende exclusieve eigendom van WeBike tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt er zich toe , zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

 • Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten (afhankelijk van de keuze van WeBike) van het gerechtelijke arrondissement Zulte behoren.

bottom of page